• image 1

PROJE HAKKINDA

Konya İl İdari Sınırları İçinde 1/100.000 ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Danışmanlık Hizmet Alımı İşi Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilmiş olup söz konusu iş 14.08.2013 tarihinde imzalanan sözleşme ile Egeplan ve Modül Planlama iş ortaklığı tarafından üstlenilmiştir. Konya il geneli kapsamındaki 40.668 km2'lik bir alan bütününde hazırlanacak Çevre Düzeni Planının hedef yılı 2043 olarak öngörülmüştür.

Konya İl Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında Egeplan ve Modül Planlama İş Ortaklığı bünyesinde bulunan personel ile çeşitli üniversitelerden danışman olarak görev alan ve farklı meslek disiplinlerinden 20’den fazla personel yer almaktadır.

 

ÇEVRE DÜZENİ PLANI KAVRAMI

  • Ülke fizikî mekânında, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, koruma-kullanma dengesi gözetilerek kentsel ve kırsal nüfusun barınma, çalışma, dinlenme, ulaşım gibi ihtiyaçların karşılanması sonucu oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek amacıyla nazım ve uygulama imar plânlarına esas teşkil etmek üzere hazırlanan planlardır.
  • Yaşanan hızlı ve kontrolsüz kentleşmenin, parçacı ve sektörel planlamanın yarattığı sorunların ortadan kaldırılması, kentleşme ve sanayileşmenin kontrollü gelişiminin sağlanması ve gelişmelerin sürdürülebilir kılınması, ekolojik dengeyi bozacak müdahalelerin engellenmesi, kültürel ve doğal değerlerin korunmasını sağlayacak biçimde arazi kullanım deseninin yönlendirilmesi çalışmanın temel amaçlarındandır.

 

KONYA ÇEVRE DÜZENİ PLANININ TEMEL HEDEFLERİ

  • KONYA ÇEVRE DÜZENİ PLANININ TEMEL HEDEFLERİ Kentsel ve kırsal yerleşmelerin gelişmelerinin yönlendirilmesi,
  • Başta toprak ve su kirliliği olmak üzere çevre kirliliğinin önlenmesi,
  • Tarım topraklarının, meraların, ormanların, sulak alanların korunması,
  • Kırsal kalkınmanın, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi,
  • Tarımsal üretimi destekleyecek yatırım kararlarının yönlendirilmesidir.